Analýza cesty Slovenska k Novembru 1989 - zánik režimu bol spontánny proces, ktorý podstatne ovplyvnil geopolitický faktor


12.11.2019

Nechcem sa zaoberať konšpiracionistickou mytológiou novembra 1989, ale pokúsiť sa zhrnúť niektoré fakty a súvislosti, ktoré sa týkajú vývoja predtým, čo nasledovalo na Slovensku po 17. novembri 1989. Pripúšťam, že udalosti tohto obdobia sa môžu odlišne javiť bývalým disidentom a tým, ktorí aktívne čelili komunistickému režimu - a inak ich môžu interpretovať tí, ktorí majú k uvedeným udalostiam odstup z rozličných príčin. Sám som bol aktérom niektorých dejov alebo ich bezprostredný pozorovateľ. Pri mojej analýze situácie sa opieram o svedectvá iných angažovaných osôb, archívne záznamy a tiež výpovede historikov, ktorí sa úprimne snažia poskytnúť výklad udalostí, ústiacich do vývoja spojeného z Novembrom 1989.

Čítaj viac

Amerika nemôže súhlasiť s Ruskom, ani ignorovať jeho kroky - postavenie Ruska v trojuholníku Washington - Peking - Moskva


08.11.2019

Súčasný stav vzťahov medzi Ruskom a Spojenými štátmi možno opísať ako konfrontáciu. Ide však o kvalitatívne odlišnú konfrontáciu ako tomu bolo počas studenej vojny. Je založená skôr na konflikte záujmov než na svetonázore, aj keď ideologický prvok v nej naďalej pretrváva. Rusko sa aktívne stavia proti liberálnemu svetovému poriadku a usiluje sa o polycentrický svetový poriadok, zatiaľ čo USA sa usilujú udržať si svoje dominantné postavenie v globálnom systéme. Základným dôvodom rusko-americkej konfrontácie je deficit uspokojivého vyrovnania po skončení studenej vojny. Po porážke v studenej vojne pod značkou ZSSR sa Rusko odmietlo integrovať do amerického systému ako juniorský partner Spojených štátov. Okrem toho postupom času sa začalo usilovať o obnovenie pozície veľmoci. Amerika po víťazstve v studenej vojne fakticky odpísala Ruskú federáciu ako veľkú medzinárodnú mocnosť, pričom považovala rovnocenné partnerstvo s Ruskom za podmienok, ktoré navrhla Moskva, za neprijateľné.

Čítaj viac