Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov

Podmienky používania obsahu portálu www.orientacia.sk

AUTORSKÉ PRÁVA

Všetky autorské práva týkajúce sa obsahu portálu www.orientacia.sk a sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu Igor Cibula, Kýčerského 2, Bratislava 811 05.

POUŽITIE OBSAHU PORTÁLU

Akékoľvek použitie častí/celku portálu alebo jeho obsahu bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa internetového portálu www.orientacia.sk – najmä rozmnožovanie, šírenie alebo publikovanie textov alebo ich častí, akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku je možné len v prípade uvedenia mena autora článku, plnej elektronickej adresy (link), kde je predmetný obsah umiestnený, ako aj názvu – www.orientacia.sk“ .

VYHRADENÝ OBSAH

Akékoľvek použitie fotografií, grafov, článkov, videosekvencií alebo zvukových záznamov s označením „právo publikácie/reprodukcie vyhradené“ umiestnených na portáli www.orientacia.sk podlieha predchádzajúcemu súhlasu prevádzkovateľa portálu www.orientacia.sk Prevádzkovateľ portálu ako oprávnený zástupca autorov článkov, fotografií, grafov, videosekvencií alebo zvukových záznamov zverejnených na tomto webovom portáli si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov, fotografií, grafov, videosekvencií alebo zvukových záznamov označených heslom „právo publikácie/reprodukcie vyhradené“, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny takéhoto obsahu v zmysle ustanovení príslušnej platnej právnej úpravy o ochrane autorských práv.

PRÁVA TRETÍCH SUBJEKTOV

V prípade článkov alebo obsahu, pri ktorých je ako nositeľ autorských práv uvedený iný subjekt, vyžaduje sa súhlas tohto subjektu. V prípade záujmu o sprostredkovanie kontaktu na nositeľa predmetných autorských práv nás prosím kontaktujte na adrese info@orientacia.sk. Predchádzajúci súhlas sa vyžaduje aj pre spravodajské a tlačové agentúry a médiá.

KOMERČNÉ VYUŽITIE

Použitie častí/celku portálu, jeho obsahu, fotografií, grafov, článkov, videosekvencií alebo zvukových záznamov treťou osobou, zverejnených na tomto portáli, bez ohľadu na udelenie súhlasu oprávnenej osoby, nemôže byť za účelom dosahovania zisku alebo iného materiálneho prospechu, alebo predstavované ako vlastné.

ZODPOVEDNOSŤ – POSKYTOVANIE ZÁRUKY

Materiály a informácie uverejnené na portáli www.orientacia.sk sú len informatívnej povahy a poskytujú sa bez záruk vhodnosti ich použiteľnosti prípadne neporušenia autorských práv. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť zverejnených informácií a materiálov a nenesie prípadné následky z dôvodu ich použitia. Prípadné odkazy na iné stránky neznamenajú, že na ich použitie sa vzťahujú podmienky použitia portálu www.orientacia.sk ani stotožnenie sa prevádzkovateľa portálu s ich obsahom.

Prevádzkovateľ v žiadnom prípade a žiadnou formou nenesie zodpovednosť ani iné povinnosti a zodpovednosti vyplývajúce z platnej právnej úpravy za názory vyjadrené prispievateľmi a autormi obsahu zverejneného na portáli www.orientacia.sk, ani za právne nároky vznesené v tejto súvislosti. Obsah komentárov, vyjadrení a názorov prispievateľov nemusí vyjadrovať názory a postoje, respektíve stotožnenie sa postojmi a názormi prevádzkovateľa. V prípade podozrenia z porušenia autorských práv alebo iných práv fyzických alebo právnických osôb, prosím, kontaktujte prevádzkovateľa.

ZÁSAHY DO OBSAHU

Akékoľvek zásahy do obsahu, štruktúry a grafického vyhotovenia portálov www.orientacia.sk je zakázané a považuje sa za porušenie autorských práv oprávnených osôb.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používateľ portálu www.orientacia.sk berie na vedomie, že odosielanie akýchkoľvek údajov na uvedené portály je dobrovoľné a ich odosielateľovi z toho neplynú žiadne práva a pre prevádzkovateľa portálu žiadne povinnosti.

Použitie portálu www.orientacia.sk nevyžaduje vkladanie údajov, ktoré sú v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov považované za osobné, a preto za ich prípadné uverejnenie na portáli www.orientacia.sk v častiach dostupných verejnosti nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.Akékoľvek údaje alebo informácie zverejnené na portáli www.orientacia.sk treťou osobou sa okamihom ich zverejnenia nepovažujú za dôverné alebo súkromné.

PRÁVO KONTROLY OBSAHU

Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo prípadné, podľa jeho názoru, obscénne, vulgárne, urážajúce alebo hanlivé príspevky odstrániť a takémuto prispievateľovi prístup na portál www.orientácia.sk zakázať.

POSKYTOVANIE ÚDAJOV POSKYTOVATEĽOVI

Prevádzkovateľ portálu umožňuje tretím osobám prostredníctvom portálu www.orientacia.sk zverejňovanie článkov týkajúcich sa tematického zamerania portálu. Odoslaním článku na portál www.orientacia.sk autor vyjadruje súhlas s jeho bezplatným uverejnením – aj čiastočným, na tomto portáli. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť, či takýto článok zverejní, ako aj rozhodnúť o jeho ďalšom prípadnom nezverejňovaní na portáli www.orientacia.sk. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať zásahy do takéhoto textu za účelom jeho úpravy pre potreby uverejnenia na portáli www.orientacia.sk.

Prevádzkovateľ portálu www.orientacia.sk – Igor Cibula si vyhradzuje právo akokoľvek tieto podmienky používania upravovať. V prípade nesúhlasu s týmito podmienkami je používateľ povinný túto lokalitu opustiť.

Igor Cibula ©