2. októbra 2017

Ruské spravodajské služby proti hybridným hrozbám

Od Igor Cibula

Člen ruskej Akadémie vojenských vied Alexander A. Bartoš uverejnil v denníku Nezavisimaja gazeta článok, v ktorom uvádza, že „zvýšenie miery hybridnej vojny vedenej proti Rusku spôsobuje, že tento druh medzištátnej geopolitickej konfrontácie je jednou z najakútnejších hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť.“

Jeho názory si zaslúžia osobitnú pozornosť, pretože vo svojej podstate vyjadrujú oficiálny pohľad Kremľa na aktuálnu situáciu vo svete a hodnotenie  predpokladov pre vypuknutie vojny. Podľa ruského experta „použitie komplexu hybridných hrozieb ako nástroja vonkajšieho tlaku na vytvorenie nestability v štáte prestáva byť len hrozbou pre národnú bezpečnosť, ale predstavuje silný destabilizačný faktor pre celý systém medzinárodnej bezpečnosti“.

Podľa Bartoša hybridná vojna proti Rusku sa rozvíja nielen na národnom území, ale aj priľahlých prihraničných regiónoch i v oblastiach, ktoré sa nachádzajú tisícky kilometrov od ruských hraníc. Zdôrazňuje potrebu venovať pozornosť aktivite spravodajských služieb a uskutočňovanie hybridných vojenských operácií v rámci  krajiny aj „na vzdialených scénach“ – na Strednom východe, v strednej a juhovýchodnej Ázii i v Latinskej Amerike. Operácie geopolitických protivníkov Ruska môžu zahŕňať vojensko-civilnú zložku, rozviedku a kontrarozviedku, ovplyvňovanie obyvateľstva i zdrojov, využívanie poradcov i „žoldnierov.“ Hybridná vojna neprebieha vo veľkom meradle, ale operácie sa vedú „cudzími rukami“, ako sú napríklad neformálne občianske skupiny, tzv. piata kolóna alebo aj „vplyvoví agenti.“

Preto konfrontácia s hybridnými hrozbami Rusku by mala zahŕňať rozpracovanie a systémovú realizáciu komplexu vzájomne prepojených, formou i obsahom rozličných politických, diplomatických, vojenských, ekonomických, informačných a iných opatrení zameraných na predchádzanie alebo znižovanie vplyvu vnútorných a vonkajších faktorov, ktoré prispievajú k vzniku hrozieb. Autor zdôrazňuje, že so zreteľom na vlastnosti hybridných hrozieb hlavný dôraz v domácej sfére by sa mal klásť na posilnenie jednoty ruskej spoločnosti, sociálnej stability, etnickú harmóniu a náboženskú toleranciu, odstránenie štrukturálnej nerovnováhy v ekonomike a jej modernizáciu, zvýšenie obranyschopnosti krajiny. Rovnako dôležité je zlepšiť schopnosť štátu reagovať na konflikty nelineárneho charakteru.

Osobitnú pozornosť si vyžadujú názory ruského experta, že prioritným smerom spoločných aktivít Ruska v rámci politických a bezpečnostných aliancií (CSTO, CIS a SCO) by malo byť zabezpečenie schopnosti včas odhaliť a odstrániť hrozby „farebných revolúcií.“ Na tento účel by sa v rámci spoločnej stratégie mali vypracovať plány na prípravu odhalenia potenciálnych hrozieb a mali by sa zaviesť metódy výmeny informácií medzi spojencami a partnermi, s predpokladom spoločných krokov v boji proti financovaniu „farebných revolúcií.“ V takomto rámci by sa mala preskúmať možnosť vojenskej odpovede na hybridné hrozby, ktoré vyvolávajú potrebu posilnenia spolupráce a koordinácie pri prevencii a reakciách na krízy, vyvolané hybridnými hrozbami.